Privacy statement, terms of use

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Lotte Van Regemortel (L'Artifex).Aansprakelijkheid voor de inhoud

Lotte Van Regemortel besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Lotte Van Regemortel kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Lotte Van Regemortel kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Lotte Van Regemortel kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.GDPR

Deze website is eigendom van Lotte Van Regemortel (L'Artifex), Morkhoven, België

 

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Lotte Van Regemortel op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@L-Artifex.be . Bent u het niet eens met de manier waarop Lotte Van Regemortel uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Lotte Van Regemortel omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Lotte Van Regemortel contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

© Lotte Van Regemortel. Het Copyright van alle getoonde werken op deze website zijn eigendom van Lotte Van Regemortel en mogen in geen geval zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden voor eender welk doeleinde.